AGRESYWNE ZACHOWANIE WOBEC INNYCH

Chodzi też o zachowania agresywne wobec innych i siebie oraz o zachowania o charakterze jawnym seksualnym, to jest prowokacyjne, czy kompulsywne (np. w postaci jawnej masturbacji), które to zachowania związane są z po­wtarzaniem przez dziecko zachowań rodziców oraz z rozładowywaniem i redukcją napięć.Występowanie pewnych szczegółowych zachowań dziecka jest silnie związane z doznawaniem przez nie przemocy w rodzinie i dlatego za­chowania te, jeśli mają charakter pewnych stałych i powtarzających się cech zachowania dziecka, mogą być postrzegane w kategoriach sympto­mów specyficznych. Do najważniejszych należą:poszukiwanie przez dziecko stałego zainteresowania nauczyciela, cią­głe zwracanie na siebie uwagi;ciągłe czepianie się, „lepienie się” do dorosłych;„zimne wyczekiwanie” polegające na tym, iż dziecko stale obser­wuje dorosłych aby modyfikować swoje zachowanie, w celu uniknięcia ewentualnej przemocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *